ÖĞRENME NEDİR?ÇOCUĞUMUN ÖĞRENME STİLİ NEDİR?

ÖĞRENME NEDİR?ÇOCUĞUMUN ÖĞRENME STİLİ NEDİR?

                   İnsan beyninin nasıl çalıştığını anlamak çocuk yetiştirmedeki en önemli şifreyi çözmek gibi bir şeydir. Öğrencilerin öğrenme kapasitelerini artırmak, zihinsel gelişimlerini desteklemek istiyorsak ilk atılacak adım beynin nasıl çalıştığını anlamaya çalışmak olmalıdır.

                   Öğrenme, farklı duyu kanalları aracılığı ile beyne gelen yeni bilginin alınması, anlamlandırıp o an kullanılması ya da daha sonra kullanılmak üzere depolanması işlemine denir. Öğrenmeden sorumlu olan en temel organımız beyindir.

Öğrenme nasıl gerçekleşir?

Öğrenme beyinde gerçekleşen biyokimyasal bir değişmedir. Her yeni öğrenme ile beyinde, beyin hücreleri (nöronlar) arasında yeni bağlantılar oluşmaktadır.

Öğrenme ile ilişkili beyin işlevleri nelerdir?

*Akılda tutma, hesaplama gibi beynin yönetici işlevleri,

*Yazma, okuma, anlama gibi beynin bilişsel işlevleri,

*Bisiklete binme, top yakalama, merdiven inip çıkma gibi beynin motor işlevleri öğrenme ile doğrudan ilişkilidir.

Beyin işlevleri nelerden etkilenir?

*Katılım

*Günlük aile yaşamı ve ailenin stres düzeyi

*Duygusal durum

*Eğitim imkanları

 Bilinenin aksine beyin, doğumdan ölüme kadar sürekli gelişen, uyum becerilerini artırabilen, işlevselliğin kaybolduğu bir alan olduğunda adaptasyon mekanizmaları ile kendini koruyabilen ve farklı mekanizmalar geliştirebilen bir organdır. Beyin işleyişinde oluşabilecek bir aksama veya hasar öğrenme süreçlerini olumsuz etkiler. Beyin işleyişinin öğrenme üzerindeki etkilerinin biliniyor olması, öğretim planı hazırlarken öğretmenlere yol gösterici olacaktır. Bu yüzden beyin uyumlu öğrenme stillerini bilmekte fayda vardır.

Öğrenme stili nedir?

Öğrenme stillerinin bilinmesi, öğretmenlerin öğrencileri daha farklı bir gözle değerlendirmelerini ve daha verimli ders programları hazırlamalarını sağlar. Öğrenme stillerinin ön planda olduğu sınıf içi etkinliklerde, öğrenciler kendileri için hazırlanmış bir senaryoyu uygularken; konuşabilirler, gülebilirler, yerlerinden kalkıp başka bir yere gidebilirler ve tüm bunları yaparken de arkadaşlarına veya kendi öğrenmelerine zarar vermezler. Buradaki önemli nokta; her öğrencinin öğrenme stiline uygun bir eğitim programı hazırlanabilirse başarının artacağıdır. Öğrenemeyen öğrenci yoktur, öğrenme biçimi farklı olan öğrenci vardır. Öğrenme stilleri konusunda uzun çalışmalar yapan Rita Dunn (1993) öğrenme stillerini şu şekilde tanımlamaktadır.

‘’ Öğrenme stili, her bir öğrencinin yeni ve zor bir bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken, farklı ve kendine özgü bir yol kullanmasıdır.’’

 Öğrenme stillerimiz, doğuştan var olan karakteristik özelliğimizdir. Yaşamımızın her anında ve her boyutunda davranışlarımızı etkiler. Gündelik yaşantımızdaki her davranış ( konuşma, yürüme, oynama, okuma, yazma…) öğrenme stillerimizden etkilenir.

Kaç çeşit öğrenme stili vardır?

 Öğrenme stillerini görsel, işitsel ve kinestetik-dokunsal öğrenme olmak üzere 3 ana başlıkta toplayabiliriz. Öğrenciler, öğretmenin sınıfta ders anlatırken verdiği; görsel, işitsel ve kinestetik mesajları ancak kendilerine has olan öğrenme stiline çevirirlerse anlamlandırabilirler. Örneğin, öğretmen eğer yalnızca konuşarak ders anlatıyorsa bu işitsel bir sinyaldir.

1)İşitsel öğrenciler işitsel uyarıları kendi stilleri olduğu için kolay kavramakta ve anlamlandırmaktadır. Eğer bu sinyaller uzun olursa, tek düze, ritm ve ahenk içermiyorsa, işitsel öğrencilerin de dikkatinin dağılabileceği düşünülmelidir.

2)Görsel öğrenciler farklı sunulan sinyalleri görsel mesajlara çevirmeye çalışmaktadır. Örneğin gözünün önüne anlatılan yerin resmini getirmekte, anlatılanları bir yerde yazıyormuş gibi görmeye çalışmaktadır.

3) Kinestetik ve dokunsal öğrenciler ise farklı sunulan sinyalleri yaşıyormuş veya yapıyormuş gibi harekete dönüştürmeye çalışmaktadır.

 Verilen sinyallerin kişinin kendi stiline çevirmesi 13-14 yaşlarında gelişmeye başladığı için, ilköğretim döneminde çok duyuya yönelik hazırlanmış bir ders programı, öğrenilmesi gereken bilginin daha kolay kavranmasını ve belleğe daha doğru depolanmasını kolaylaştıracaktır.

 Öğrenme stillerinin bilinmesi, tembel veya yaramaz olduğunu sandığımız pek çok öğrencinin, sadece stillerinin bilinmediği ve dikkate alınmadığı için öğrenemediği veya olumsuz davranışlar gösterdiği gerçeğinin anlaşılmasını sağlayacaktır.

Siz de çocuğunuzun hangi öğrenme stilinde olduğunu bilirseniz, onu daha yakından tanıyacak ödevleri ve diğer konularda daha fazla yardımcı olabilirsiniz…